Изисквания към авторите на научни статии за сп. ХВПУважаеми колеги,

Във връзка с договора ни със IFIS (International Food Information Service – Международна служба за информация за храните) за публикуване в нейното издание FSTA (Food Science and Technology Abstract – Резюмета на статии за хранителна наука и технологии), резюметата на научните статии, отпечатани в списанието, Ви напомняме изискванията към научните статии, съобщения и обзори, които целят облекчаване обработката на информацията и достъпът до материалите.
Списание ХВП е включено в Списъка реферирани и индексирани издания на НАЦИД.
Списание “Хранително-вкусова промишленост” публикува научни и научно-приложни материали под формата на научни статии, кратки съобщения и обзори от всички области на суровините, производството, мениджмънта, търговията и употребата на храни и напитки. Научните статии (общ обем до 18 000 знака) да съдържат в следната последователност: – Заглавие. Заглавието трябва да е кратко, без съкращения и да съдържа обекта на изследването;

- Автори. Имена, научна степен, наименование и адрес на месторабота, телефон и е-поща за връзка на редакцията и заинтересувани читатели с водещия автор;
- Резюме. Резюмето (общ обем до 1000 знака) в максимално кратка форма обобщава материала и методите за изследване, основните резултати и изводите от изследването;
- Ключови думи. Посочват се до 8 ключови думи;
- Заглавие, Автори, Резюме и Ключови думи на английски език;
- Въведение. Въвежда в проблема и необходимостта от неговото изследване;
- Материал и методи. Посочват се използваните материали и методи, с оглед възможността за възпроизвеждане на изследването;
- Резултати и обсъждане. Посочват се резултатите и се обсъжда тяхното място в литературата. Резултатите могат да бъдат представени в таблици или графики, но без да се повтарят в текста;
- Изводи. Посочват се основните изводи от изследването и възможностите за приложение на резултатите в науката и практиката;
- Литература. Литературата се подрежда по азбучен ред – първо на кирилица и след това на латиница. В текста се посочва ползваната литература, като се обозначава на съответното място (Иванов, 2001). Изписването на цитираната литература става както следва: 1. Walker, C., E. D. Baxter (2000) Health-Promoting Ingredients in Beer. Technical Quarterly MBAA 37 (2) 301-305.

Кратки съобщения (общ обем до 6000 знака). В кратките съобщения се представят отделни, но важни приноси в областта на хранително-вкусовата промишленост. Оформянето на съобщенията е както при научните статии.

Обзори (общ обем до 20 000 знака). Обзорите разглеждат актуални проблеми на производството на храни и напитки. Те представляват задълбочено обобщение и анализ на достиженията на съвременната наука и практика в определена област.

Статията трябва да е придружена от кратка рецензия или протокол на Катедрен съвет с одобрение за публикуването й. Ако няма рецензия или протокол, статията се изпраща от редколегията на специалист в съответната област за рецензиране.
Статиите се представят в редакцията на списанието на CD или по интернет. Желателно е да се изпрати и разпечатка. Статиите не трябва да са публикувани на друго място.
Важно! Графичните материали в статиите – диаграми, схеми, таблици трябва да бъдат подадени задължително с цвят 100% черно на линиите, за да се гарантира отпечатването им. Желателно е освен включени в текста те да се изпратят и като отделни файлове.

Забележка: Авторите получават един екземпляр от списанието с публикуваната статия. Резюмето на статията (бълг. и англ.) се публикува в интернет страницата на списанието.

Уважаеми колеги,
Моля да се съобразите и със следното решение на Редколегията на сп. ХВП от м. май, 2010 г.: През годините на прехода, въпреки силните икономически затруднения, издателството се стремеше да подкрепя представителите на науката с редица отстъпки относно цените за абонамент и безплатно публикуване на научните статии. За съжаление, икономическата криза рефлектира сериозно и върху нашето списание. Поради това, редакционната колегия прие да се въведе заплащане от страна на авторите за публикуване на научни статии в списание „ХВП”. Авторите на научни материали заплащат за публикуване на научни статии по 50лв. на статия (без ДДС), в обем, съобразен с изискванията.

Важно! Автори, които имат личен годишен абонамент за списанието се ползват от право на безплатна публикация. Научните работници ползват 20% отстъпка от редовната цена 85,00лв.  и абонаментът за тях е 68.00 лв.

Редколегия на сп. ХВП