Зелена светлина за първото ядливо насекомо в ЕСDSC05459Изсушените жълти брашнени червеи  (ларвната форма на брашнените бръмбари) се превърнаха в първото ядливо насекомо, което получи зелена светлина за пускане на пазара в ЕС, след като бе одобрено от държавите-членки. Одобрението е дадено на 3 май от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, който обединява представители на държави-членки и се председателства от представител на ЕК.
Решението е взето след положителна оценка на риска от жълт брашнен червей – която се отнася до ларвите на бръмбара Tenebrio molitor – която EFSA даде през януари.
Тази научна оценка на жълтия брашнен червей – като цяло изсушено насекомо или под формата на прах, беше изискана след заявление, подадено от френската компания EAP Group Agronutris през 2018 г.
В становището на EFSA се стига до заключението, че насекомото е безопасно при предложените условия на употреба, но се подчертават някои алергенни опасения, по-специално за хора с известна алергия към ракообразни и акари. Затова панелът на EFSA препоръчва „да се предприемат изследвания за алергенността към жълтия брашнен червей“.
След зелената светлина от държавите-членки, през следващите седмици се очаква изпълнителната власт на ЕС да разработи и приеме законодателство, разрешаващо въвеждането на насекомото на пазара като нова храна.
През следващите пет години френската фирма си гарантира правата за продажба на жълти брашнени червеи. След изтичането на този срок в бизнеса могат да се включат и други конкуренти.
Новата храна се определя като храна, която не е била консумирана в значителна степен в ЕС преди 15 май 1997 г., когато е влязло в сила първото ново законодателство за храните.