(Български) През 2024 г. екипът на МЗХ ще работи по важни законодателни инициативиVatev-24През 2024 г. екипът на Министерството на земеделието и храните ще работи по важни законодателни инициативи в сектор „Земеделие“, включително по закона за организация на правилата за търговия във веригата на доставка на земеделски и хранителни продукти, закона за браншовите организации, закон за горите и нов закон за хидромелиорациите. Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, който заедно със заместник-министрите отчете резултатите от свършената работа през последните шест месеца и представи приоритетите на екипа си на пресконференция в МЗХ. Изпращаме уникална година с успешно проведена кампания по директните плащания, по нови правила и изисквания,  които бяха регламентирани с цялостна нормативна уредба, каза министър Вътев.
Той припомни, че въпросите в сектора се решават цялостно, като се обхваща агрохранителната верига, в създадените консултативни съвети с участието на браншовите организации и заинтересовани страни, като първият от тях бе по поземлени отношения, които са приоритет за министерството. Предстои създаването на Консултативен съвет по хидромелиорациите, които са от първостепенно значение за цялото ни земеделско производство, съобщи министър Вътев.
Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева представи 16-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и коментира, че в координация с Държавен фонд „Земеделие“ се работи за  наваксване и минимизиране на риска от загуба на средства по програмата, като разплащанията са ускорени.
Тя посочи още, че бе проведен прием по направлението за  технологична и екологична модернизация от Националния план за възстановяване и устойчивост при голям интерес от страна на земеделските производители. Приключва и приемът на проекти за центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци, като МЗХ и ДФЗ работят интензивно, за да бъдат бързо оценени и договорирани проектите.
Заместник-министър Георгиева припомни, че на 15 декември към ЕК бе изпратен проект на първото изменение на Стратегическия план, базирано на актуализирани анализи за състоянието на сектор „Земеделие“. Предстои да бъде пуснат сайт за Стратегическия план.
Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев посочи, че за първи път от 35 години се инвестира в инфраструктура за хидромелиорации със сключените 24 договора за 112,32 млн. лв. с изпълнител “Напоителни системи”  по ПРСР. През 2024 г. предстои инвентаризация на поливните площи, която не е правена от 1999 г. Той допълни, че тази година бяха предвидени 16 млн. лв. държавна помощ за напояване, успешно разплатени към земеделските производители. МЗХ подготвя програма за сектора за следващите години, включително законодателни предложения, които да ускорят изграждането на сондажи.
Заместник-министърът на земеделието и храните Мирослав Маринов отчете, че кампанията за снабдяване на населението с дърва за огрев е подсигурила отоплението на над 185 хиляди домакинства. От държавните предприятия чрез държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства на физически лица за лични нужди са предоставени над  1 253 000 пространствени куб. м дърва. През второто шестмесечие от инспекторите на Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции са извършили над 156 хил. проверки. За този период са съставени 990 констативни протокола и 2 350 акта за установени административни нарушения.
Заместник-министър Маринов припомни участието на лесовъдите в потушаването на горски пожари и в помощ на населението при наводнения. Той съобщи още, че от 2024 г. ще има електронно разрешително за лов. Във връзка с дейността на Агенцията за борба с градушките той информира, че от защитаваните площи с ракетен и самолетен способ само 1% са пострадали от неблагоприятни атмосферни въздействия.
Заместник-министърът на земеделието и храните Деян Стратев съобщи, че към средата на декември са договорени 96% от бюджета на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Предстои прием на проектни предложения за компенсации на операторите от сектор „Рибарство“ вследствие на войната в Украйна за 2023 г. в размер на близо 12,3 млн. лв.
Във връзка с дейността на Българската агенция по безопасност на храните той информира, че е започнало проектирането и изграждането на нова лаборатория за целите на официалния контрол за изпитвания за пестицидни остатъци на ГКПП „Капитан Андреево“. Лабораторията ще бъде въведена в експлоатация в началото на 2024 г. Оптимизиран е лабораторният капацитет за изследване на проби за остатъци от пестициди, с което е повишен броят на изследваните проби от 50  на 80 за едно денонощие. Увеличен е броят на проверяваните камиони на ГКП „Капитан Андреево“ – от 350 на 500 за 24 часа.
Заместник-министър Стратев съобщи още, че са разработени планове за контрол, надзор и предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете и Високопатогенна инфлуенца по птиците. Осигурени са ваксини съгласно Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително и зоонозите, за периода 2022-2024 г.
Заместник-министър Стратев отчете, че разпределеният към декември 2023 г. ресурс по държавни помощи, прилагани от ДФЗ, е в размер над 643 млн. лв. В допълнение по данъчните облекчения са изплатени 100 млн. за намалена акцизна ставка. След предстояща нотификация на помощта за преотстъпване на корпоративен данък се предвиждат до 100 млн. лв. за данъчната 2023 г. Разработени са и са нотифицирани 10 нови схеми за държавни помощи: за периода юни-декември 2023 г.
По схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“  за 2023 г. са изплатени  426 млн. лв. Удължен е срокът ѝ на прилагане до 30.06.2024 г. и е увеличен максималният размер от 250 000 евро на 280 000 евро.
Осигурен е ресурс и са разплатени 21 568 331 лв. държавна помощ на 786 земеделски стопани за компенсиране на 100% пропаднали площи след природни бедствия (настъпили до 31.07.2023 г.). Осигурен бе допълнителен ресурс за помощ de minimis в общ размер на 47,5 млн. лв. за земеделските стопани в сектори „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.
Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев представи равносметката за Кампания 2023 за директните плащания. Той посочи, че бе подготвен законодателен пакет за Стратегическия план, а в кампанията над 60 000 земеделски стопани подадоха заявления за подпомагане. Бяха одобрени на условия за прилагане на стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), Наръчник и Методика за прилагането им. Чрез дигитализация на процесите земеделските производители могат бързо и сигурно да подават заявките си и да се намали административната тежест, заяви заместник-министър Йоцев.
В пресконференцията участие взеха и изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Георги Тахов и изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински.