Отговор на ЕК до FoodDrinkEuropeHoganВ края на март организацията на производителите на храни и напитки в Европа FoodDrinkEurope изпрати писмо до Европейската комисия за подкрепа на търговията с храни и напитки в ситуацията на пандемия. Писмото бе качено на нашия сайт на 25 март. Предлагаме на вниманието ви отговорът на ЕК в лицето на Фил Хоган, еврокомисар по търговията: 

Уважаеми г-н Президент, Уважаема г-жо Генерален директор,

Благодарим Ви за писмото от 9 април 2020 г. относно поддържането на световната търговия с храни във времена на криза и за вашата подкрепа при осигуряването на функционирането на веригата за доставки на храни.
Съгласен съм с вас за изключителната тежест на въздействието, което оказва кризата COVID-19 върху световната и европейската икономика, и по-специално върху сектора на хранително-вкусовата и питейна промишленост, което допринася за трагедията на пандемията по отношение на човешките загуби от живота в световен мащаб.
Също така напълно споделям вашето мнение, че подкрепата за отворена търговия е от ключово значение за избягване на прекъсвания във веригите за доставки и по този начин да се гарантира поминък на всички икономически дейности, включително селскостопанския и хранително-вкусовия сектор.
Ето защо сред пакетите от спешни действия, приети наскоро от Европейската комисия в отговор на кризата COVID-19, бяха предприети важни мерки с цел да се улесни свободното движение на стоки и да се предотврати прекъсването на веригите за доставки, както във вътрешния пазар на ЕС, така и по отношение на търговията с трети страни. Мисля по-специално за:

  1. насоките относно „зелените коридори“, издадени на държавите-членки, за да се осигури бърз и непрекъснат поток на стоки през ЕС и да се избегнат затрудненията на ключови вътрешни гранични пунктове;
  2. насоките за улесняване на работата на митническите органи на държавите-членки и за свеждане до минимум на формалностите по вноса;
  3. насърчаване на мерките за улесняване на търговията спрямо търговските партньори на ЕС по време на извънредната ситуация, като например приемане, при условие на реципрочност, електронни версии на копия на здравни или сертификати за произход, вместо оригинални официални сертификати.

По отношение на конкретни мерки за подкрепа на селскостопанските сектори, колегата ми г-н Януш Войчоховски, комисар по земеделието, обяви на 22 април пакет от изключителни мерки в подкрепа на агрохранителния сектор, включително помощ за частно складиране на някои продукти, гъвкавост на програмиза подкрепа на пазара и изключителна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията съгласно член 222 от Регламента за организацията на общите пазари. Комисията прие тези мерки.
Знам също, че глобалните вериги за доставки имат проблеми, които излизат извън сферата на прякото влияние на политиката на ЕС, като например прекъсвания в местните производствени / дистрибуторски вериги на трети страни и други затруднения в глобалната логистика.
От друга страна, неприемливо е, че предприетите от някои страни протекционистични и панически мерки водят до недостиг на основни хранителни стоки на международните пазари, като това потенциално води до несигурност на храните и прекъсвания във веригите за доставка на храни. Комисията се застъпи в различни международни форуми за необходимостта от отворена и основана на правила търговска система и сътрудничество между държавите, за да продължат глобалните вериги за доставки, и апелира към търговските партньори да се въздържат от въвеждане на търговски ограничения или други изкривяващи мерки в агрохранителния сектор.
Нещо повече, ние използваме всички средства за намиране на съгласувано решение на текущите търговски спорове, което включва премахване на санкциите, наложени от САЩ, наред с другото, на селскостопанските продукти от ЕС.
Моля, бъдете сигурни, че Европейската комисия е напълно ангажирана да продължи да прави всичко възможно, за да подкрепи възстановяването на европейската икономика, включително агрохранителната и питейна промишленост.
Фил Хоган, еврокомисар по търговията
8 май 2020