За сложното взаимодействие наука, храни и общество



EFSAОт 18 до 21 септември 2018г. в Парма, Италия се проведе Научната конференция на Европейският орган по безопасност на храните (ЕFSA) – “Наука, Храни, Общество“. Участваха повече от 1100 представители от 70 държави и бе наблюдавана чрез видео връзка от повече от 800 учени и експерти по света.
Събитието премина под мотото за значимостта на оценката на риска в областта на безопасността на храните, като същевременно се отчита и социалното и политическото й значение. Учени, оценители на риска, социолози, мениджъри на риска и заинтересовани страни от цял свят се събраха, за да обсъдят въпросите за сложното взаимодействие между науката, храните и обществото.
Конференцията беше открита с приветствено слово на Изпълнителния директор на EFSA д-р Бернард Ърл. Той акцентира, че в рамките на 4-те дни от програмата ще бъдат проведени разнообразни дискусии основани на новите научни постижения във връзка с оценката на риска.
Основни моменти: Взаимодействието между науката, оценката на риска и политиката става все по-сложно, защото живеем в свят, в който ценностите се влияят от фактите при формиране на общественото мнение. Науката среща все повече трудности; дискусиите за рисковете често са поляризирани и политизирани. В това време на предизвикателства, има необходимост от научна помощ, и докато мениджърите по управление на риска трябва да балансират между фактите и ценностите, те се нуждаят от солидни оценки на риска.
Първата сесия от събитието представи пътищата и средствата, които могат да допринесат за възстановяване на доверието в оценката на риска, като я подчертават социалната й значимост. Тя приключи с дискусия между представители на обществеността и заинтересованите страни по веригата на оценката и управлението на риска.
Съгласно програмата, в следващите дни конференцията се проведе по отделни специализирани направления: „Здравеопазване“, „Хранене“, „Околна среда“ и „Биологични опасности“.
Основни акценти от сесиите по направления: „Здравеопазване“, „Хранене“, „Околна среда“:
Представени проекти:
Ø Проект EU-ToxRisk, който има за цел да установи промените в парадигмата при тестването на токсичността и оценката на риска за 21-ви век, чрез прилагане на интегрирани стратегически изпитвания, за които не се използват животни (метод NAMs);
Ø Проект HBM4EU (2017 – 2021 г.) представлява съвместна работа на 28 държави. Основната му цел е да създаде връзка между научните и политическите (контролиращи) среди, за да се осигури по-голяма химическа безопасност, като по този начин ще се защити човешкото здраве.

Други важни теми, засегнати в сесиите:
Ø Ръководствата на EFSA за оценка на риска по отношение на пестицидите в околната среда и по-конкретно рисковете за пчелите, при прилагане на пестициди (в частност неоникотиноиди);
Ø Научното развитие при оценката на риска за околната среда от наночастици;
Ø Тенденциите в консуматорските навици на хората на територията на Европа.

Основни акценти от сесиите по направление „ Биологични опасности“:
Ø Влиянието на глобализацията върху болестите, свързани с храните;
Ø Молекулярна епидемиология на антимикробната резистентност при бактериите, причиняващи болести, предавани чрез храната;
Ø Отпадните води от пречиствателните станции и тяхното отражение върху антимикробната резистентност при повърхностните води и повторното използване на водата;
Ø Векторно – преносимите болести в Европа: Какво може да очакваме и колко добре сме подготвени?;

Ø Ролята на секвентният генетичен анализ от второ поколение (NGS) и пълният геномен секвентен анализ (WGS) в борбата с хранителните инфекции. В рамките на конференцията беше организирано изложение на постери по актуални теми и въпроси с участието на учени и експерти от различни държави по света.

Ние като участници от ЦОРХВ представихме постери в направление: „Здравеопазване“ на тема: Обобщени резултати за материали и предмети, влизащи в контакт с храни на територията на Р. България (д-р инж. Снежана Тодорова) и в направление: „Биологични опасности“ на тема: „Антимикробна резистентност при бройлери в Р. България за 2014 г. и 2016 г.( д-р Дора Петлова ).
Резюметата от постерите и докладите са публикувани в EFSA Journal Abstracts, Conference “Science Food Society“ Parma, 18-21 September 2018, който е достъпен на: https://conference.efsa.europa.eu/uploads/originals/EFSA_Journal_abstracts.pdf

Заключение от конференцията:
Събитието беше закрито от изпълнителният директор на EFSA, според който основното послание от проведената конференция е: „Да си сътрудничим, да си сътрудничим, да си сътрудничим, защото не е достатъчно да имаме добра наука “.
Проведената мащабна конференция даде уникалната възможност да се обмени информация и да се обсъдят актуални теми с лидерите на научната общност от света в светлината на интердисциплинарния подход. 

Изготвили:
д-р Дора Петлова – главен експерт в дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен център“ при ЦОРХВ
д-р инж. Снежана Тодорова – главен експерт в дирекция „Оценка на риска“ при ЦОРХВ
10.10.2018г.

Повече информация за конференцията е налична на уебсайта на EFSA: https://conference.efsa.europa.eu/programme

По http://corhv.government.bg/