Конкурс за редовни докторанти в УХТUFTУниверситетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 27 от 07.12.2017 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:
1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 2. Автобиография; 3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. Документ за платена такса за участие в конкурса (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ; 5. Медицинско свидетелство; 6. Удостоверение от психодиспансер; 7. Свидетелство за съдимост.
Всички документи се подават в УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, Учебен отдел, стая 124Б в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ и краен срок за подаване на документите: 19.02.2018 г.;
Телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.
Повече виж тук: http://uft-plovdiv.bg/?act=news&news_id=1531