Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функцияPackPlusОпаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция
гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова, НБУ
Проектирането на изделия за пакетиране на храни и напитки с вложена допълнителна функция или така наречените интерактивни опаковки са една от съвременните тенденции в дизайна. Разбира се, много фактори предопределят интереса към такъв вид изделия. Основните са от една страна – стремежът за търсене на начини за по-екологосъобразен подход при проектирането, производството, потреблението и оползотворяването на опаковките, и от друга – все по-силната конкуренция между производителите на стоки и желанието за спечелване на потребителския интерес.   Повече виж тук:Pack-plus