ЕК: За по-справедлива верига на предлагането на храниEC-logo copyЕвропейската комисия стартира обществено допитване в целия ЕС за това как да направим веригата на ЕС за доставка на храни по-справедлива.
Земеделски производители, преработвателите, гражданите и другите заинтересовани страни се приканват да споделят мнението си за функционирането на веригата за доставка на храни чрез онлайн допитване, коeто щe продължи до 17 ноември.
Има индикации, че добавената стойност във веригата за снабдяване с храни не е адекватно разпределена по всички нива на веригата, например поради разликите в нивата на договаряне между по-малките и по този начин по-уязвими оператори, включително земеделските стопани и малките предприятия, и техните икономически по-силни търговски партньори.

Целева група
Всички граждани и организации са добре дошли да допринесат за ефективността на допитването. Разчитаме на мнението на:
• фермери
• преработватели
• дистрибутори
• търговци на едро
• търговци на дребно
• бизнес организации (включително асоциации, търговски камари и т.н.)
• потребителите и техните представителни организации
• неправителствени организации и организации на гражданското общество
• изследователски институции / мозъчни тръстове
• независими експерти
• юридически кантори
• профсъюзи
• национални публични органи
• други публични институции

Цел на допитването
В Европейския съюз има около 11 милиона ферми, а в цялата верига на ЕС за доставка на храни работят 44 милиона души. Земеделските стопани са важни стратегически и икономически участници във веригата на предлагането на храни.
Общата селскостопанска политика (ОСП) с течение на времето се превърна в пазарно ориентирана и по-малко зависи от управлението на пазарите. В допълнение, европейското селско стопанство и секторът на хранително-вкусовата промишленост се интегрират все повече на световните пазари.
Това създаде важни бизнес възможности, но и изложи земеделските стопани на по-голяма несигурност на пазара и повишена колебливост на цените. Земеделските стопани често работят независимо един от друг и имат по-малки възможности за колективно договаряне, което да помага на фермерите да защитават интересите си срещу други части от хранителната верига, като например преработвателите и търговците на дребно. Работната група за селскостопанските пазари (AMTF), създадена от комисаря Фил Хоган, предложи редица конкретни начини за укрепване на позицията на земеделските производители във веригата на предлагането на храни.
ЕК ще продължи тази дейност, като се консултира с обществеността относно три области, свързани с позицията на фермерите във веригата на предлагането на храни:
• нелоялни търговски практики (UTP)
• прозрачност на пазара и
• сътрудничество на производителите.
Получените от тези консултации данни ще подпомогнат работата по опростяването и модернизацията на ОСП. Мерките, разгледани в рамките на инициативата за подобряване на веригата на предлагането на храни, биха имали, ако бъдат приети, относително малко въздействие върху бюджета на ЕС, тъй като те биха се отнасяли главно до правилата за управление на веригата за доставки.
Процесът на консултация ще доведе до оценка на въздействието и ще подпомогне работата по бъдещето на Общата селскостопанска политика. Повече информация в документа за стратегия за консултации.

Как да изпратите отговора си
Отговорите трябва да бъдат изпратени чрез онлайн въпросника. Моля, имайте предвид, че за да се осигури справедлив и прозрачен процес на консултации, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети под внимание и включени в доклада, обобщаващ допитването.
Въпросникът понастоящем е на разположение само на английски, но ще бъде на разположение на всички официални езици на ЕС след 25 август.

Всички отговори ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия, при спазване на правилата за защита на данните и ограниченията, приложими към организациите.
В интерес на прозрачността Комисията отправя искане към организациите, които желаят да представят коментари в контекста на общественото допитване, да предоставят на Комисията и на широката общественост информация за себе си. Ако дадена организация реши да не предоставя тази информация, политиката на Комисията е да посочи отговорите й като част от индивидуалните отговори.

Ако сте регистрирана организация, моля, посочете идентификационния си номер в регистъра за прозрачност, когато отговаряте на онлайн въпросника. Вашият принос ще бъде приет за представителен относно вижданията на вашата организация.
Ако вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се РЕГИСТРИРАТЕ СЕГА. След това можете да се върнете към въпросника и да дадете своя принос като регистрирана организация.
Въпросникът ще бъде достъпен до 17 ноември 2017 г.

ВИЖ ВЪПРОСНИКА ТУК