УХТ – Конкурс за редовни докторанти по държавна поръчкаUFTУниверситетът по хранителни технологии – Пловдив,
обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 год., съгласно приложението в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 17 от 03.02.2017 год., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр.56/11.07.2017 г.)
Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив:

1. заявление за участие в конкурса (по образец);
2. автобиография;
3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;
4. документ за платена такса за участие в конкурса (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
5. медицинско свидетелство;
6. удостоверение от психодиспансер;
7. свидетелство за съдимост.
В срок до 20.09.2017 год., посочените документи се подават в УХТ, бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Учебен отдел; телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.
Виж повече тук